Mounas Tété

zikclub

Ndolo Bukate (Un peu d'amour)

Charlotte Dipanda

Nongèlè tè mo
Na tiki wan… ndolo
Nemedi ndé mô
Na tiki wan ndolo
N’ei ta pôn na bia
Na wa nd’o mèndè bè
Nu nyéna muléma mam mu pôsi nô
Na si ma pula épol’a bu
Nongo mba Kan’ éno

[REFRAIN] :
Iyo iyo ndolo
Na si ma kwala wa tobo tobo
Na poi ndé o njakwa son’a ndolo bukatè
Iyo iyo ndolo
Na si ma kwala wa tobo tobo
Na poi ndé o njakwa son’a ndolo bukatè

Nongèlè tè mô
Na mene ndé ses’a ngô
Ng’o meya ndé mba
Di mèndè sô wala o boso
N’ei ta pôn na bia
Na wa nd’o mèndè bè
Nu nyéna muléma mam mu pôsi nô
Na si ma pula épol’a bu
Nôngo mba Kan’ éno

iyo iyo ndolo
Na si ma kwala wa tobo tobo
Na poi ndé o njakwa son’a ndolo bukatè
Iyo iyo
Na si ma kwala wa tobo tobo
Na poi ndé o njakwa son’a ndolo bukatè
Na si ma kwala wa tobo tobo
Na si ma kwala wa tobo tobo
Nemedi ndé na
Na si ma kwala wa tobo tobo
son’a ndolo bukatè
iyo iyo
Na si ma kwala wa tobo tobo
son’a ndolo bukatè
Na si ma kwala wa tobo tobo
son’a ndolo bukatè
iyo iyo...

Commentaires

Mounas Tété © 2024 · contact@mounastete.com · messenger